آرشیو روزانه

۱۳۹۹/۰۳/۱۷

شب تش در زاگرس

كنار ديوار سيمانی خانه‌ای روستايی هشت، ده نفر از محيط‌بانان و مردم محلی در سايه ديوار روي تخته‌های سنگ‌ نشسته بودند. شب تش در زاگرس.