گلونی

سروهای قره باغ خراسان و سال‌های سال پایداری و ریشه در خاک داشتن

سروهای قره باغ خراسان

سروهای قره باغ خراسان و سال‌های سال پایداری و ریشه در خاک داشتن

سروهای قره باغ خراسان و سال‌های سال پایداری و ریشه در خاک داشتن

به گزارش گلونی از اثر طبیعی ملی استان خراسان شمالی این سروهای قدیمی هستند. بعد از اسـتان خراسـان جنوبـی بـا 18 سرو کهنسـال، بیشـترین فراوانی را اســتان خراسـان شـمالی با 14 سرو کهن به ثبت رسیده است.

سروهای 2000 ساله قره باغ واقع در استان خراسان شمالی با مساحت 1256 متر مربع واقع شده است. سروهای قره باغ در سال 1388 در فهرست آثار طبيعي ملی قرار گرفت.

سروهای قره باغ خراسان و سال‌های سال پایداری

سروهای قره‌ باغ مجموعه‌ای متشکل از 7 سرو کهنسال با ارتفاع حداقل 8 متر و حداکثر 13 متر در پوشش کاملا مسطح در شرق شهرستان شیروان در استان خراسان شمالی واقع است.

این سروها در فاصله  تقریبی 20 کیلومتری شیروان و در کنار قنات روستای باغان از توابع این شهرستان واقع شده‌اند. گفتنی است که فاصله این درختان از جاده بین المللی 16 کیلومتر است.

اثر ملی و طبیعی سروهای قره باغ واقع در شهرستان شیروان از دیر باز پذیرای گردشگران ایرانی و خارجی بوده است.

 آنچه بيش از همه درختان كهنسال قره باغ را در معرض تهديد قرار داده قرار گرفتن اين درخت در يک محيط باز است.

عبور وسایل نقلیه، اتراق مسافران و تراکتورهای روستاییان به این درختان آسیب می‌زند. متاسفانه چند سال پیش یکی از این درختان را بر اثر خطای انسانی از دست دادیم.

این مجموعه از سروها بـا در دشـتی مسـطح در كنـار يكديگـر و در ميـان اراضـی زراعـی و باغ‌هـای مـردم روييده‌اند.

هر کدام از این سروها سـن متفاوتی نسـبت بـه يكديگر دارند. قطورتريـن سرو این مجموعه چیزی حـدود سـه برابـر كم قطرترين آن‌ها سن دارد.

خاک محل اسـتقرار این درختان حاصلخيز اسـت. همچنيـن از نزديكی این سروها نهـر پرآبـی مي‌گـذرد كه نيـاز آبی آن‌ها را در حد بسـيار مطلوبـی تأمين می‌كند.

 وجـود آب كافـی و خاک حاصلخيـز باعث شـده ايـن مجموعـه از سروها  تغذيـه خوبی داشـته باشند. همین امر باعث شده تا بتوانند سال‌های سال پايـدار باقـی بمانند.

پایان پیام

نویسنده: سارا شهسواری

خروج از نسخه موبایل