آرشیو روزانه

۱۳۹۹/۰۶/۲۴

تا ۱۴۰۰ با کوپن

از دیشب منتظرم. نیازی به کوزه نیست. این‌جا فقط اسم می‌نویسیم و کوپن می‌دهیم. فردا شیر آب را که باز کنیم، شربت خاکشیر می‌آید. تا ۱۴۰۰ با کوپن.