آرشیو روزانه

۱۳۹۹/۰۷/۰۷

نامزدی در دوران کرونا

امروز هم درحالی که قیافه خواب آلودم را پشت ماسک مخفی کرده بودم، برای رفتن به دانشگاه به راه افتادم. گفتم: مامان من رفتم. نامزدی در دوران کرونا.