گلونی

موسس سلسله سلوکی، سلوکوس اول، چطور قدرت گرفت؟

موسس سلسله سلوکی، سلوکوس اول، چطور قدرت گرفت؟

موسس سلسله سلوکی، سلوکوس اول، چطور قدرت گرفت؟

موسس سلسله سلوکی، سلوکوس اول، چطور قدرت گرفت؟

به گزارش گلونی سلوکوس اول در حمله اسکندر به ایران و هند از فرماندهان او بود.

زمانی که اسکندر مقدونی از دنیا رفت و پردیکاس، نائب‌السلطنه او، قدرت را بین سرداران اسکندر تقسیم می‌کرد، سلوکوس که معاون پردیکاس و منصوب به منصب خیلیارک (فرمانده هزارنفر) بود، به عنوان فرمانده سواره‌نظامی برگزیده به نام هتائرها تعیین شد.

چیزی نگذشت که در جنگ بین مصر و پردیکاس فرمانروای مصر، بطلمیوس به تحریک فرماندهان مقدونی پرداخت و آن‌ها را قانع کرد تا او را از بین ببرند.

کشته شدن پردیکاس در نهایت باعث شد تا امپراتوری گسترده اسکندر برای دومین بار بین فرماندهانش تقسیم شود.

در دومین تقسیم‌بندی که به دست آنتیپاتر در ۳۱۹ قبل از میلاد صورت گرفت، سلوکوس حکومت بابل و کاساندر به جای او مقام خیلیارک را به دست آورد.

اما این تقسیم‌بندی هم خالی از مشکل نبود. چون سلوکوس با آنتیگونوس، فرمانده کل قوای مقدونی در آسیا علیه ائومنس، یکی از سرداران اسکندر، همکاری کرد تا بتواند حمله ائومنس به بابل را در سال ۳۱۸ ق.م دفع کند.

سال بعد حکومت شوش هم از طرف آنتیگونوس به سلوکوس واگذار شد. اما چندی بعد، در پی اختلافات این دو تن سلوکوس‌ هراسان تخت حکومت را رها کرد و به مصر گریخت.

چنین شد که در آن سرزمین، فرمانروای مصر و کاساندر و حاکم تراکیا علیه آنتیگونوس متحد شدند و در ۳۱۲ ق.م سلوکوس‌ با سپاهی بابل را محاصره و تصرف کرد.

کمی بعد نیکاتور از فرماندهان آنتیگونوس و فرمانده سپاه ماد برای کمک به آنتیگونوس به سلوکوس حمله کرد اما سلوکوس توانست با شبیخونی او را شکست داده، مابقی اعضای سپاهش را به ارتش خود پیوند دهد و ماد و خوزستان را هم به دست بیاورد.

بعد این رشته وقایع، سلسله سلوکی تاسیس و شهر بابل هم به عنوان پایتخت سلوکوس اول انتخاب شد.

منابع درآمد سلوکیان از چه راهی بود؟

پایان پیام

نویسنده: کیمیا قنبری

ایرانی‌ها چه دغدغه‌هایی دارند؟
اینجا را ببینید

خروج از نسخه موبایل