گلونی

ارشک اول و تاسیس سلسله اشکانیان

تاسیس سلسله اشکانیان

تاسیس سلسله اشکانیان

تاسیس سلسله اشکانیان

به گزارش گلونی اَرَشک اول، موسس سلسله اشکانی از اعضای طایفه پرنی بود و در جایی نزدیک گرگان امروزی (هیرکانیا) می‌زیست.

در حدود سال ۲۵۰ قبل از میلاد ارشک اول بر ضد شاهان سلوکی قیام و سلسله اشکانیان را تاسیس کرد.

او شهری به نام آسائاک را که معادل با قوچان امروزی است، به عنوان پایتخت خود انتخاب کرد و خود را شاه خواند.

قدم بعدی او حمله به پارت و شکست حاکم آن سامان یعنی آندراگوراس بود.

گفتنی است که پیش از حمله ارشک به پارت حاکم سلوکی این ناحیه ضد سلوکیان شورش کرده و اعلام استقلال کرده بود.

ارشک اول در این جنگ پیروز شد و توانست پارت را به دست بیاورد. در قدم بعدی موسس سلسله اشکانی به باختر حمله برد و با شاه آن منطقه، دیودوتوس مواجه شده، به عقب نشست.

چندی بعد پایتخت از آسائاک به نِسا انتقال یافت و بعد از مدتی جنگ و گریز برای تثبیت قدرت در ۲۴۸ قبل از میلاد مجروح و کشته شد.

کشته شدن ارشک اما پایان آنچه که سر آغاز داشت، نبود. بعد از ارشک برادرش وی به نام تیرداد در همان ۲۴۸ ق.م قدرت را به دست گرفت و گرگان امروزی را به سرزمین خود اضافه کرد.

در ۲۳۶ قبل از میلاد سلوکوس دوم، شاه سلوکی در راه لشکرکشی به پارت با دیودوتوس، حاکم باختر هم‌پیمان شد. تیرداد به ناچار از پارت عقب نشست و احتمال دارد در این زمان از سکاها کمک گرفته باشد.

در نهایت، تیرداد با سپاه کمکی راهی پارت که خبر درگذشت دیودوتوس به گوشش رسید. بعد از مرگ دیودوتوس پسر او بر تخت نشست و این شاه جدید به مذاکره با تیرداد مشغول شد.

در نتیجه این مذاکرات جانشین دیودوتوس از پیمانش با شاه سلوکی صرف نظر و با تیرداد مصالحه کرد و سپس در جنگ با سلوکوس دوم او را شکست داد.

اهمیت و جایگاه اشکانیان در تاریخ

پایان پیام

نویسنده: کیمیا قنبری

خروج از نسخه موبایل