گلونی

دو مقبره سغدی در گانسو

دو مقبره سغدی در گانسو

دو مقبره سغدی در گانسو

دو مقبره سغدی در گانسو

به گزارش گلونی «اتین د لا واسیر» یکی از محققین برجسته فرانسوی است که تا بحال چندین مقاله و کتاب در رابطه با مطالعات سغدی و ھمچنین روابط فرھنگی میان سغدیان با چینیان و جوامع صحرانشینان و یکجانشینان ترک و مغول منتشر کرده و اخرین اثر او با عنوان «history a: traders Sogdian» کتابی مھم در این حوزه محسوب می‌گردد.

یکی از مقالات د لا واسیر گزارش کوتاھی است از یک کاوش باستان شناسی در ایالت گانسو در شمال چین.

دو مقبره سغدی در گانسو

به گفته او تا زمان انتشار این مقاله، گزارش‌ھای مربوط به این کشف مھم عمدتا به زبان چینی و در ژورنال‌ھای داخلی این کشور منتشر شده و مانند بسیاری از اقدامات باستان شناسی انجام گرفته در چین، سندی به زبان انگلیسی از آن در دست نبوده است.

او در این مقاله برای اولین بار مستندات حاصل از این کشف مھم را منتشر ساخته است. گروه باستان شناسان چینی در سال 2010 و در ناحیه «جیو غوآن» و ھمچنین «گائوتای» در ایالت گانسو، دو گور دخمه را کشف می‌کنند که دیواره‌ھای آنھا مملو بوده است از حجاری‌ھا و نقاشی‌ھایی که احتمالا در اواخر دوره تانگ یعنی در اواخر قرن نھم میلادی اجرا شده است.

سبک نقاشی‌ھا و اشخاص موجود در نقاشی‌ھای مقبره گائوتای که به مردمانی از نژاد ایرانیان سغدی اشاره دارد و ھمچنین نام صاحب مقبره «جیوغوآن» که به زبان چینی حاکی از منشا بخارایی او است، ھمگی گویای آن است که مقابر فوق به تاجران سغدی ساکن در این منطقه تعلق داشته است.

از دیدگاه دلاواسیر نقاشی‌ھای موجود در این مقابر، کھن‌ترین نمونه نقاشی‌ھای سغدیان در سرزمین چین محسوب می‌شوند.

برای دانلود مقاله کلیک کنید

با معماری ایرانی و ویژگی آن بیشتر آشنا شوید

پایان پیام

خروج از نسخه موبایل