کاربران تنهای شهر

پایگاه  بری گُلوَنی، مهدیسا صفری‌خواه: تحقیقات دانشگاه پیتسبورگ درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر کاربران هشدار می‌دهد و می‌گوید: «این شبکه‌ها باعث می‌شوند آدم‌ها احساس تنهایی کنند.»