مرور رده

ادبیات و شعر

ادبیات و شعر یک جامعه سخن از فرهنگ آن جامعه دارد. ما در سایت گلونی سعی می کنیم اخبار و یادداشت های کاربردی و مفید را پیرامون ادبیات و شعر ایرانی بنویسیم.

بندر نوشت

با تو هر نوشته‌ای خواندنی تر می‌شد و نام «نجف دریابندری» به هر چه دیگران نوشته‌اند اعتبار می‌داد و قضاوت‌هایت محک بود. بندر نوشت.