مرور برچسب

آلودگی صوتی

مشکلی به نام آلودگی صوتی

آلودگی‌های صوتی به دو دسته فرامحیطی در آن محیطی تقسیم می‌شه. آلودگی‌های فرا محیطی می‌تونه شامل گودبرداری برج یک ژن خوب؛ ترافیک اتوبان همت ساعت شش تا ده شب و صدای اوپس اوپس ماشین بغلی باشه.