مرور برچسب

آلونک

آب قطعه یعنی چی؟

آب قطعه یعنی چی؟ اگر کسی در این«پیچ تاریخی» گیر بیافتد و بتواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد، می‌تواند تبدیل به مرد یا زن زندگی شود.