مرور برچسب

آمار بیکاران

مشاوره تحصیلی در آفساید

مشاوره‌های تحصیلی می‌تواند آمار بیکاران آینده را تغییر دهد. می‌توان با همین مشاوره‌ها نیاز بازار کار و سطح توانایی دانش‌آموزان را سنجید و به سمت رشته‌ای منطبق بر توانایی‌ها هدایتشان کرد.