مرور برچسب

آمار زاد و ولد

پوشک یا فرشته مرگ باجناق

به اتاق تا سقف پوشک چیده شده نگاه کردم و با دیدن آن همه نی‌نی خندان که چشم به من دوخته‌اند، زندگی را به کام خویش دریافتم. پوشک یا فرشته مرگ باجناق.