مرور برچسب

آموزش‌وپروش

تمرین گفت‌وگو از کودکی

افراد باید از سنین کودکی یاد بگیرند که چگونه گفت‌وگو و تعامل کنند. چگونه نسبت به اطرافیان حساس باشند و از چه طریق مکنونات قلبی خود را بنویسند.