مرور برچسب

آموزش والدین

کودک‌آزارها حاشیه امن ندارند

احمد خاکی؛ معاون اجتماعی بهزیستی استان تهران، گفت: «آمارهای موارد کودک‌آزاری افزایش نیافته اما حساسیت اجتماعی در این زمینه زیاد شده و مردم بیشتر موارد کودک‌آزاری را گزارش می‌دهند.