مرور برچسب

آنیک کوژان

حرمسرای قذافی و داستان ثریا

ثریا، شخصیت اصلی در کتاب حرمسرای قذافی نیز یکی از قربانیان تجاوز جنسی است که خیلی زودتر از الیسا میلانو شجاعت یافته بود دست متجاوز را - شاید بزرگ ترین متجاوز قرن را - رو کند و از تجربیاتش به…