مرور برچسب

آواز پارسی

ایستاده در غبار

ایستاده در غبار. ناظری ایستاد و خواند و هرگز به وطن پشت نکرد. راست می‌گوید هر جای دنیا که اراده می‌کرد و می‌رفت؛ امکانات برایش در بهترین...