اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

ارتباطات

توسعه ارتباطات علم، در گرو همکاری کنشگران نظام تولید علم

شیوه‌ها و ساختارهای توصیفی و تجویزی در جامعه برای ترویج علم، یا ارتباطات عمومی علم و فناوری، و مطالعه رسانه‌ها و عملکرد آن‌ها در این ساختار، ما را از منطق جامعه شناسی تا حدی فاصله می‌دهد.

یاد معتمدنژاد روشنَم می‌دارد

مدیر گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی در نشست «تهران در بستر مطبوعات» توجه به مطبوعات محلی و شهرستان را ناکافی دانست و گفت: برای رسیدن به توسعه مطبوعات ایران که یکی از دغدغه‌های استاد…