مرور برچسب

الیگودرز

بهار فصل لاله‌های واژگون لرستان

مردم ایران براین باورند که لاله واژگون، شاهد مرگ سیاوش بوده و از غصه مرگ او سربه زیر شده است و اشک می‌ریزد. شیره بی‌رنگی داخل لاله قرار دارد که گاهی به پایین سرازیر می شود و این شیره را مردم…