مرور برچسب

انجمن بانوان فعال و سرمایه‌گذار

تشکیل انجمن بانوان فعال و سرمایه‌گذار در گردشگری و صنایع دستی

انجمن‌ بانوان با مدیریت بانوان تعریف شده و همانند انجمن‌های مناطق نمونه از طریق اتاق بازرگانی تشکیل می‌شود این انجمن ثبت اتاق بازرگانی خواهد شد و طبق اصول قانونی فعالیت خواهد کرد.