مرور برچسب

انجمن حقوق شناسی ایرانیان

معرفی انجمن حقوق شناسی ایرانیان

انجمن حقوق شناسی ایرانیان به عنوان اولین و تنها نهاد مدنی فرا صنفی در نظام حقوقی ایران، تشکیلاتی «غیردولتی»‌، «غیرانتفاعی» و «غیرسیاسی» و مستقل از هر سازمان و تشکیلات مستقل و یا وابسته دیگر…