مرور برچسب

انسان خدا‌گونه

نسل‌کشی و تخیل در انسان خردمند

در قسمت پنجم از معرفی کتاب انسان خردمند یووال نوح هراری ادعا می‌کند که سیستم‌های بزرگ همکاری بشری مانند، ساختارهای سیاسی، شبکه‌های دادوستد و موسسات قضائی درنهایت بر اساس قدرت تخیل در انسان…