مرور برچسب

انسولین قلمی

کرونا و غیرت ایرانی

خانمی که تازه از فرودگاه برگشته بود گفت: این از قوی بودن ماست که این همه چینی می‌آید و می‌رود اما ما هنوز ایستاده‌ایم. کرونا و غیرت ایرانی.