مرور برچسب

اهدای عضو

وزیر بهداشت و غرب

وزیر بهداشت و غرب. جناب وزیر توجه ندارند که قانون بد، در همه جا بد است، این که کشورهای غربی چنین قانونی دارند عذر کشور ما را برای داشتن ...