مرور برچسب

اوباما

راه دیگر، جنگ بود

یعنی همان سران عرب که نتوانستند اوباما را به درگیری با ایران بکشانند؛ این ایده را در ذهن خود زنده نگه داشته‌اند و گمان می‌کنند که ترامپ مرد این میدان است. راه دیگر، جنگ بود