مرور برچسب

اوستا

جهان در اندیشه شاعر

در زبان یونانی شاعر به معنای آفریننده است، (از واژهpoësis به معنای آفرینش). در زبان ما، شاعر به معنای صاحب «شعور»، دارنده بینش (ناخودآگاه) و دانش (خودآگاه) است.