مرور برچسب

تفنگ ميرزارضا بر ديوار است و در پرده سوم شليك مي‌كند