مرور برچسب

خانه تئاتر

ارجحیت نام نویسنده در نمایش؛ مصوبه جدید شورای نظارت و ارزشیابی مرکز هنرهای نمایش

ارجحیت نام نویسنده در نمایش؛ مصوبه جدید شورای نظارت و ارزشیابی مرکز هنرهای نمایش. این مصوبه با توجه به اهمیت و نقش نویسنده در آثار نمایشی صادر شده است.
ادامه مطلب ...