اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

خبرنگار ما

نوزده کیلومتر تا کرونا

همان طور که می‌دانید، مدتی است کرونا وارد کشور ما شده و از مهمان نوازی ما سوءاستفاده می‌کند. نوزده کیلومتر تا کرونا را بخوانید تا آگاه شوید.