مرور برچسب

خوانندگی

شبکه افلاک مروج زبان فارسی

مجری لری صحبت می‌کند (هرچند که تنها افعال را لری می‌گوید)، خوانندگان لری می‌خوانند و برنامه هم از شبکه لرستان پخش می‌شود. پس نام «کی صداش بهتره» به هیچ‌وجه مناسب این برنامه نیست.