مرور برچسب

دکتر سجادی

وزارت ورزشِ بی جوانان

تنها اظهارنظر جوانانه‌ای که از آقای گودرزی در خصوص جوان‌ها شنیدیم این بود که در سال ۹۳ آب پاکی رو ریختن روی دست و بال مرغ عشق‌های عاشق و گفتن: اعتباری برای وام ازدواج نداریم. وزارت ورزشِ بی…