مرور برچسب

دکتر سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی

تهران، شهر بدون ریه

تهران، شهر بدون ریه. ما به روزها آلوده تقویم عادت کرده‌ایم. به نفس نکشیدن در دل این شهر. سرانه نفس‌های هول‌هولکی‌مان را در روزهای تعطیل بالا می‌بریم.