مرور برچسب

دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی

سوسن چلچراغ در معرض انقراض است

رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران گفت:سوسن چلچراغ یکی از گونه های گیاهی تزئینی منحصربفرد کشور است که از طریق کشت بافت در این مرکز تکثیر شده و قریب به ۳۰ هزار نمونه آن در حال انتظار…