مرور برچسب

دکتر محمد فاصلی

شهوت مقايسه چیست؟

مقايسه ناقص يعنی از ميان صدها شاخصی که می‌توان برای مقايسه دو وضعيت استفاده کرد، فقط شمار معدودی را برگزيد. شهوت مقايسه چیست.