مرور برچسب

دکتر محمد فاضلی

آسیه و جورج و جنگل زاگرس

این روزها جهان مدرن در کلیت خود، و دنیای ایران امروز ما، این ویژگی را دارد که دائم به حاشیه می‌راند و طرد می‌کند. آسیه و جورج و جنگل زاگرس.