مرور برچسب

دکتر محمد مصدق

ترجیح می‌دهم که نه!

ترجیح می‌دهم که نه!. «آن چه مصدق را در این سیاست‌ورزی در جایگاهی برتر از دیگران می‌نشاند، «نه»‌ گفتن به‌ هنگامِ در قدرت‌ بودن است. بسیاری‌اند...

همه حساسیت‌ها به نام محمد مصدق

«از قرائن پیداست نام مصدق ممکن است به شهر تهران بازگردد؛ نامی که نزدیک به چهاردهه پیش، از روی طولانی‌ترین خیابان پایتخت که این روزها ولی‌عصر نام دارد، برداشته شد و دیگر به تهران بازنگشت.…