مرور برچسب

دکتر مستوره سادات مدرسی

زندگی فیلم هندی نیست

آمار خیانت و طلاق‌های مبتنی بر آن روی به افزایش است. این یعنی ساختن زندگی از میانه راه را بلد نیستیم و ترجیح می‌دهیم با نابود کردن آن راهمان را از شریک زندگی‌مان جدا کنیم.