مرور برچسب

دکتر نصراله پورمحمدی

برگزاری نشست تخصصی«فرصت‌ها و چالش‌های دیپلماسی گردشگری»

«فرصت‌ها و چالش‌های دیپلماسی گردشگری» در قالب نشستی تخصصی و با مشارکت مرکز گردشگری علمی - فرهنگی دانشجویان ایران و معاونت پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت…