مرور برچسب

دکتر یونس شکرخواه

فتوژورنالیست كیست؟

فتوژورنالیست، علاوه بر عكاس یا فتوگرافر، چیزی دیگری هم هست، او فراتر از اسامی، كنش‌ها را هم به تصویر می‌كشد. فتوژورنالیست كیست؟