مرور برچسب

دیه

کمک برای نجات یک جان

امین هنوز رفیق من است و هنوز سایه مرگ بالای سرش، برای نجاتش از مرگ ۱۷۰ میلیون تومان لازم داریم. تا دوشنبه هم بیش‌تر وقت نداریم. خودمان ۵۰ میلیون تومان داشتیم. گذاشتیم. برای بقیه‌اش بعد از…