مرور برچسب

رئیس بانک

چک و صیغه ۳ ماهه

برای آرام کردن دعوا زن رو به سمت میز خودم راهنمایی کردم. چشمانش شیطانی داشت که آدم برای اسیر شدنش تلاش می‌کرد. چک و صیغه ۳ ماهه.