مرور برچسب

رادیو گُلوَنی

باز باران با ترانه راه‌های ارتباطی روستاهای معمولان را قطع می‌کند و مدیران انگار نه انگار

باز هم در منطقه معمولان باران بارید و باز هم راه‌های ارتباطی چند روستا قطع شد. باز باران با ترانه راه‌های ارتباطی روستاهای معمولان را قطع می‌کند.
ادامه مطلب ...

اهالی لرستان و گلستان و خوزستان حتما باید این سخنان دکتر محمد فاضلی را بشنوند

اگر مدیر و مسئولی کلی‌گویی نکند شاید فردا یا پس‌فردا دیگر مدیر و مسئول نباشد. اهالی لرستان و گلستان و خوزستان حتما باید این سخنان دکتر محمد فاضلی را بشنوند.
ادامه مطلب ...