مرور برچسب

رارا

بازخوانی آیین لری رقص سوگ

رقص سوگ ﺩﺭ ﻟﺮﻫﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ و ‏مرکزی معرف ﺑﻪ ﺭﻗﺺ ﭼﭙﯽ است ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻮﻉ ﺳﺎﺯ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﭙﯽ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺷﺎﺧﻪ ﭼﻬﺎﺭﻟﻨﮓ ﻭﻫﻔﺖ ﻟﻨﮓ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ.