مرور برچسب

راضیه حسنی

دلار از ده تومن هم می‌گذره

اما امروز که دارم می‌بینم دلار هی داره می‌ره بالا خیال وایستادن هم نداره کم‌کم داره باورم می‌شه. وقتی می‌بینم یارانه شده پنج دلار، خندم می‌گیره. دلار از ده تومن هم می‌گذره