اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

سهیل بیرقی

عرق سرد فیلم جسورانه‌ای است

فیلم در لایه‌، اشاراتِ خط قرمزیِ قابل توجهی هم داشت که احتمالا خیلی‌ها متوجهش نشدند. به همین دلیل هم من به آن اشاره‌ای نمی‌کنم که خدایی نکرده با برچسب آن از اکرانش جلوگیری نشود.