مرور برچسب

سپنج رنج و شکنج فرخنده

فریدون مهرابی: این تئاتر در ارتباط با تماشاگر است

فریدون مهرابی: این تئاتر در ارتباط با تماشاگر است. می‌دانید که تئاتر تعاملی درلحظه به وجود می‌آید و در تقابل مستقیم با تماشاگر شکل می‌گیرد و این کنش‌مندی یک اثری از خودش به جا می‌گذارد.
ادامه مطلب ...