مرور برچسب

سید جمال ساداتیان

آقای سیدجمال ساداتیان برای ما نسخه ویژه‌ای پیچیدند؛ دیدن متری شش و نیم هر شش ماه یک‌بار

آقای سیدجمال ساداتیان برای ما نسخه ویژه‌ای پیچیدند؛ دیدن متری شش و نیم هر شش ماه یک‌بار. البته باید حواس‌تان باشد که حتماً تمام خانواده با هم فیلم را ببینید
ادامه مطلب ...