مرور برچسب

سید موسی خادمی

وضعیت قرمز در لرستان

طبق استانداردهای وزارت بهداشت اکثر شهرهای استان در وضعیت قرمز و زرد هستند و وضعیت سفید نداریم. وضعیت قرمز در لرستان ادامه دارد.