اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

شهرام گیل آبادی

تئاتر هنری است که شرافتش در همنفسی با مردم و جامعه تعریف شده است

تئاتر هنری است که شرافتش در همنفسی با مردم و جامعه تعریف شده است. به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی، شهرام گیل آبادی مدیرعامل خانه تئاتر در پی حواشی اخیر نوشت: هنر در ذات خود تفکرمحور است. هستی…