مرور برچسب

صنعت چاقوسازی

چاقوکُشی

چاقوکُشی. سال است چراغ‌های این اتاق ساعت ۶:١۵ دقیقه صبح روشن می‌شود. همسایه‌ها به تصویر همیشگی مردی که هر صبح با آبپاش نارنجی گلدان‌...